bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 

Władze naczelne Bractwa

 Bractwo

   

Zgodnie ze Statutem do władz naczelnych

Bractwa Liderów należą:

 • Kapituła Główna
 • Zarząd Główny
 • Główna Komisja Rewizyjna
 • Główny Sąd Honorowy

Kadencja władz naczelnych Bractwa:

   

  Zgodnie z art. 20. Statutu kadencja władz naczelnych Bractwa trwa 6 lat, liczonych pomiędzy terminami Zgromadzeń Bractwa.

 

   Ostatnie Walne Zgromadzenie Bractwa odbyło się 19 grudnia 2015 roku. Aktualne dane z tego Walnego Zgromadzenia Bractwa w Krajowym Rejestrze Sądowym sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał na podstawie dokumentów w dniu 17 października 2016 roku (sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/057100/16/652). 


   Zgodnie z art. 25. Statutu w przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby cżłonków władz naczelnych Bractwa (na przykład wskutek rezygnacji, choroby, śmierci itd.) są one upoważnione do uzupełnienia składu poprzez dokooptowanie w drodze mianowania przez Wielkiego Mistrza, ale do 1/3 liczby członków danego organu władzy.

 

 Warszawa

Siedziba władz naczelnych Bractwa:

 

   Siedzibą władz naczelnych Bractwa jest miasto stołeczne Warszawa.

 

   Siedziba i adres Bractwa:
   04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247  

  

Widok na centrum Warszawy

od strony siedziby Bractwa,
z Mostu Siekierkowskiego.

 Warszawa

 

Nazwy niektórych organów władzy oraz funkcji we władzach naczelnych:


   Bractwo Liderów nawiązuje do tradycji średniowiecznych zakonów rycerskich, także w zakresie niektórych nazw.

 

   W związku z tym, tak jak w tych zakonach, organ kierowniczy Bractwa nosi nazwę Kapituła, zaś prezes Bractwa nosi tytuł Wielkiego Mistrza.


   Z kolei Wielki Mincerz, to - tak jak w zakonach rycerskich - tytuł członka Kapituły Polskiej, do którego kompetencji należą zwłaszcza kwestie ubiorów oraz etykiety i porządku na imprezach.


   Poniżej skład władz naczelnych Bractwa:

 

KAPITUŁA GŁÓWNA

 1. Wielki Mistrz Bractwa - gen. dyw. BL Ryszard Murza Murat herbu Murat (Warszawa)
 2. Wielki Kanclerz Bractwa - Włodzimierz Parfieniuk herbu Parfieniuk (Hajnówka)
 3. Wielki Skarbnik Bractwa - kpt. BL Janusz Ogiński herbu Ogiński (Warszawa)
 4. Wielki Marszałek Bractwa - Waldemar Hrabia Gintowt herbu Trąby (Białystok)
 5. Wielki Rektor Bractwa - ppłk BL dr Antonina Danuta Hrabina Komorowska herbu Korczak (Warszawa)
 6. Wielki Mincerz Bractwa - wakat
 7. Wielki Komandor Bractwa - gen. bryg. BL Edward Szwed herbu Szwed (Opole Lubelskie)
 8. Wielki Admirał Bractwa - admirał BL Henryk Leopold Jerzy Murza Książę Kalinowski herbu Kalinowa (Warszawa)

Murat

Parfieniuk

Ogiński

 Gintowt

gen. dyw. BL 

Ryszard Murza Murat

herbu Murat

Włodzimierz

Parfieniuk

herbu Parfieniuk

kpt. BL

Janusz Ogiński

herbu Ogiński

Waldemar

Hrabia Gintowt

herbu Trąby

herb Parfieniuk
herb Ogiński

 Gintowt

Komorowska

Edward Szwed
Kalinowski

 ppłk BL dr Antonina

Danuta Hrabina Komorowska

herbu Korczak

      

gen. bryg. BL 

Edward Szwed

herbu Szwed

admirał BL Henryk

Murza Książę Kalinowski

herbu Kalinowa

  Korczak


herb Szwed
herb Kalinowa
   

   Zgodnie z art. 21. Statutu do zadań i kompetencji Kapituły Głównej należy kierowanie działalnością Bractwa, a zwłaszcza realizacja statutowych celów i zadań Bractwa, przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków, tworzenie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, związanych z bieżącym zarządzaniem Bractwem, w tym uchwalanie wysokosci składki członkowskiej.    

    

ZARZĄD GŁÓWNY

 

   W skład Zarządu Głównego Bractwa wchodzą trzej członkowie Kapituły Polskiej, a mianowicie:

 1. Wielki Mistrz Bractwa,
 2. Wielki Kanclerz Bractwa,
 3. Wielki Skarbnik Bractwa. 

  Do zadań i kompetencji Zarządu Głównego należy wykonywanie uchwał władz naczelnych Bractwa.

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 1. Przewodniczący - ppłk BL Krystian Herncisz herbu Herncisz (Otwock)
 2. Wiceprzewodniczący - dr Ryszard Książę Wiśniewski herbu Trzaska (Białystok)
 3. Wiceprzewodniczący - Paweł Książę Andrysewicz herbu Andrys (Korycin)
 
Herncisz
 
Wiśniewski
 
Andrysewicz

ppłk BL Krystian Herncisz

herbu Herncisz

dr Ryszard Książę Wiśniewski

herbu Trzaska

Paweł Książę Andrysewicz

herbu Andrys

 
herb Herncisz

   

herb Trzaska
 
herb Andrys

 

   Zgodnie z art. 23. Statutu do zadań i kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Bractwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.

 

GŁÓWNY SĄD HONOROWY  

 1. Przewodniczący - gen. bryg. BL prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lechowski herbu Szczęście (Warszawa)
 2. Wiceprzewodniczący - ppłk BL inż. Nguyen Ngoc Noi herbu Nguyen (Hanoi, Wietnam)
 3. Wiceprzewodniczący - ppłk BL Henryk Hrabia Wierzchucki herbu Wierzchucki (Łosice)
 Lechowski
Noi
Wierzchucki 

gen. bryg. BL prof. zw. dr hab. inż.

Jerzy Lechowski

herbu Szczęście

wielki mistrz ppłk BL inż.

Nguyen Ngoc Noi

herbu Nguyen

ppłk BL 

Henryk Hrabia Wierzchucki

herbu Wierzchucki

 
herb Szczęście
 
Noi
 
herb Wierzchucki

 

   Zgodnie z art. 24. Statutu Główny Sąd Honorowy rozpatruje sprawy dyscyplinarne o naruszenie przez członka zasad statutowych Bractwa, regulaminów i uchwał władz Bractwa, popełnienia czynu na szkodę Bractwa lub jego członków, naruszenia zasad etyki, honoru albo współżycia społecznego wobec członków Bractwa.

 

Reprezentowanie Bractwa

 

   Zgodnie z art. 21. pkt 5. Statutu Bractwo reprezentują na zewnątrz:

 • we wszystkich sprawach - Wielki Mistrz Bractwa, a w razie jego nieobecności Wielki Kanclerz Bractwa lub Wielki Skarbnik Bractwa;
 • w sprawach merytorycznych - funkcyjni członkowie Kapituły Polskiej za zgodą Wielkiego Mistrza.

Kompetencje Wielkiego Mistrza

 

   Zgodnie z art. 22. Statutu Wielki Mistrz Bractwa kieruje bieżącą działanością Bractwa, a zwłaszcza wprowadza w życie wszelkie uchwały Kapituły Polskiej i Zgromadzenia Bractwa, realizując swe zadania wydaje dekrety, patenty, akty nominacyjne i legitymacje oraz przewodniczy posiedzeniom naczelnych władz Bractwa, podpisuje dekrety o przyznaniu odznaczeń i wyróżnień Bractwa, nadaje i potwierdza szlachectwo Tradycji Polsko-Tatarskiej poprzez podpisywanie patentów szlacheckich, nadaje i potwierdza tytuły szlacheckie, nadaje stopnie organizacyjne Bractwa.  

 


Oferta dla Ciebie:

 

Ty również -

jeśli doceniasz wartość patriotyzmu,

właściwego zaangażowania na rzecz

społeczeństwa i tradycji szlacheckich -

możesz wstąpić do Bractwa

i wraz z innymi użytecznie

działać w jego strukturach:

użytecznie dla siebie i społeczeństwa,

a także zorganizować własną Komandorię.


   W tym celu skontaktuj się z dowolnym członkiem Bractwa

lub jego władz naczelnych albo z Wielkim Mistrzem:

tel. 795 143 378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com

 

   Serdecznie zapraszamy.

 
Bractwo                              Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
383408