bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 

Bractwo Liderów
   

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie

jako członka zwyczajnego do Bractwa Liderów.
Zobowiązuję się do godnego i szlachetnego zachowania

oraz przestrzegania zasad Bractwa i postanowień jego władz.

 

Podaję moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 


1. Nazwisko:

 


2. Imiona:

   


3. Tytuły i stopnie (naukowe, wojskowe, szlacheckie itp.):

 

 

 

4. Data i miejsce urodzenia:

 


5. PESEL:                                               NIP:

 


6. Imię ojca i matki oraz jej nazwisko rodowe:

 


7. Narodowość:

 

 

8. Obywatelstwo:

 


9. Wykształcenie z kierunkiem oraz nazwa najwyższej ukończonej szkoły/uczelni:

 

 

10. Wykonywany zawód:

 


11.  Adres zamieszkania z kodem pocztowym:

 

 

 

12. Telefon:           

 

                            
13. E-mail:

 


14. Załączam swój życiorys z uwzględnieniem krótkich biografii bezpośrednich przodków

     (ich danych, wykonywanych zawodów i osiągnięć) oraz wskazaniem miejsc ich pochówku.

 

 

15. Podpis Kandydata:

 


16. Miejscowość i data złożenia podpisu:

 

 


17. Nazwa macierzystej Komandorii:

 

 


18. Udzielam Rekomendacji (podpis wprowadzającego członka Bractwa): 

 

 

 

 

19. Udzielam Rekomendacji (podpis Komandora macierzystej Komandorii):  

 

  
 

  

 

20. Zatwierdzam (podpis i stempel Wielkiego Mistrza Bractwa):

Murat

 

 

 

OBJAŚNIENIA

 

   Kwestie członkostwa w Bractwie reguluje art. 11. Statutu.

 

   Kandydat na członka Bractwa powinien wydrukować niniejszą Deklarację, wypełnić ją czytelnym pismem, załączyć życiorys wymieniony w punkcie 14. i przekazać ją osobie rekomendującej.


   Osoba rekomendująca - będąca już członkiem Bractwa, wprowadza kandydata do Bractwa i w tym celu składa podpis w punkcie 18. Składając podpis, osoba rekomendująca poświadcza, że zna kandydata i gwarantuje jego godne i szlachetne zachowanie oraz przestrzeganie przez niego zasad Bractwa.


   Potem Deklarację podpisuje w punkcie 19. Komandor macierzystej Komandorii Bractwa, który w ten sposób wyraża zgodę na przyjęcie nowego członka do tej Komandorii.


   Następnie Deklaracja przekazywana jest Wielkiemu Mistrzowi Bractwa, który ostatecznie akceptuje nowego członka Bractwa poprzez złożenie podpisu w punkcie 20 Deklaracji.

 

   Procedura przyjęcia nowego członka wymaga zatem - w celu uniknięcia przyjmowania do Bractwa osób niegodnych - uzyskania zgody kolejno trzech przedstawicieli Bractwa:

  1. członka rekomendującego - wprowadzającego do Bractwa,
  2. Komandora macierzystej Komandorii,
  3. Wielkiego Mistrza Bractwa.

   Inne zasady związane z przyjęciem nowego członka do Bractwa podane są w art. 11. Statutu.

 

   Zainteresowany wstąpieniem do Bractwa może skontaktować się z osobą, która jest już członkiem Bractwa, aby wprowadziła go do Bractwa.


   W tym celu można również kontaktować się z Komandorami poszczególnych Komandorii, z członkami władz naczelnych Bractwa, a także bezpośrednio z Wielkim Mistrzem: tel. 795 143 378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com 

 

   Po wstąpieniu do Bractwa nowy członek - jak każdy członek Bractwa - otrzymuje prawo do zorganizowania własnej Komandorii Bractwa.


   Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562623