bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Odpis Aktualny
Bractwo Liderów
 

KRS

 

Podstawowe informacje

na temat naszego Bractwa wpisane są

do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego)

na podstawie decyzji Sądu Rejonowego

dla miasta stołecznego Warszawy

w Warszawie.

 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

to rejestr publiczny, prowadzony

 przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

 

Od lewej: wejście do gmachu KRS

w Warszawie, ul. Czerniakowska 100.

 
Warszawa

        KRS pełni dwie zasadnicze funkcje: informacyjną i legalizacyjną.

 • Funkcja informacyjna polega na tym, że KRS stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym.
 • Funkcja legalizacyjna polega na tym, że dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych.

    Poniżej podajemy informacje z Odpisu Aktualnego KRS na temat naszego Bractwa.

 

   Dokument ten zawiera podstawowe dane na temat Bractwa Świętego Stanisława, między innymi:

 • dane legalizacyjne,
 • dane podmiotu,
 • siedziba i adres podmiotu,
 • informacje o statucie,
 • organ uprawniony do reprezentacji podmiotu i dane osób wchodzących w jego skład,
 • organ nadzoru i dane osób wchodzących w jego skład,
 • cel działania organizacji.
 


  

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

    

Stan aktualny

   

Numer KRS: 0000145420


ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,

FUNDACJI I PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

   Dane legalizacyjne:

 1. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 09.01.2003
 2. Numer wpisu: 9
 3. Data dokonania wpisu: 19.10.2016
 4. Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/57100/16/652
 5. Oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

   Dane podmiotu:

 1. Oznaczenie rodzaju organizacji: STOWARZYSZENIE
 2. Numer REGON/NIP: REGON 711645206, NIP 8212107095
 3. Nazwa: BRACTWO LIDERÓW
 4. Dane o wcześniejszej rejestracji: REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 823 SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH I WYDZIAŁ CYWILNY

   Siedziba i adres podmiotu:

 1. Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
 2. Adres: ul. PATRIOTÓW, nr 247, miejsc. WARSZAWA, kod 04-852, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
 3. Adres poczty elektronicznej: RYSZARD.MURAT@GMAIL.COM
 4. Adres strony internetowej: WWW.BRACTWOLIDER.ORG

   Informacje o statucie - Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu:

 1. 01.10.1998 R.
 2. UCHWAŁĄ Z DNIA 20.12.2003 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT STOWARZYSZENIA
 3. NOWY STATUT: 02-02.2014 R., ZMIANA STATUTU; 07-12.2014 R. ZMIENIONO ARTYKUŁY: 12, 13, 19, 21, 37, 41
 4. DATA ZMIANY STATUTU: 13.12.2015 R. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: TYTUŁ, ART. 1, 12 PKT 2, 17 PKT 2, 19 PKT 2, 19 PKT 2 PPKT B, 19 PKT 2 PPKT 9, 19 PKT 4, 20 PKT 1, 21 PKT 2, 21 PKT 3, 21 PKT 4, 21 PKT 5, 21 PKT 6, 21 PKT 7, 21 PKT 8, 22 PKT 1, 22 PKT 2, 22 PKT 3, 27 PKT 2, 28, 30 PKT 1, 30 PKT 3, 32 PKT 1, 32 PKT 2, 32 PKT 4, 32 PKT 5, 34 PKT 4, 38

   Organ sprawujący nadzór:  

   Nazwa organu: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY
 

   Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu:

   Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: KAPITUŁA POLSKA

   Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA BRACTWA ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE: WIELKI MISTRZ BRACTWA I WIELKI SKARBNIK BRACTWA LUB WIELKI MISTRZ BRACTWA I WIELKI KANCLERZ BRACTWA
 
   Dane osób wchodzących w skład organu:
 
   1. Nazwisko: MURAT
   Imiona: RYSZARD
   PESEL: 58081304911
   Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI MISTRZ BRACTWA 
 
   2. Nazwisko: PARFIENIUK
   Imiona: WŁODZIMIERZ
   PESEL: 67102806150
   Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI KANCLERZ BRACTWA 
 
   3. Nazwisko: OGIŃSKI
   Imiona: JANUSZ
   PESEL: 70011301418
   Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI SKARBNIK BRACTWA
 
   4. Nazwisko: GINTOWT
   Imiona: WALDEMAR
   PESEL: 57062304812
   Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI MARSZAŁEK BRACTWA
 
   5. Nazwisko: SZWED
   Imiona: EDWARD
   PESEL: 52022610011
   Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI KOMANDOR BRACTWA
 
   6. Nazwisko: KALINOWSKI
   Imiona: HENRYK LEOPOLD
   PESEL: 25060401473
   Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI ADMIRAŁ BRACTWA
 
   7. Nazwisko: KOMOROWSKA
   Imiona: Antonina Danuta
   PESEL: 36073002548
   Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI REKTOR BRACTWA 
  

   Organ nadzoru:

 1. Nazwa organu: KOMISJA REWIZYJNA

   Dane osób wchodzących w skład organu:

 1. Nazwisko: HERNCISZ
  Imiona: KRYSTIAN
  PESEL: 78111805317
 2. Nazwisko: WIŚNIEWSKI
  Imiona: RYSZARD ZBIGNIEW
  PESEL: 51070905816
 3. Nazwisko: ANDRYSEWICZ
  Imiona: PAWEŁ
  PESEL: 810080515154

   Cel działania organizacji:

 1. PODTRZYMYWANIE I KRZEWIENIE WARTOŚCI I TRADYCJI RYCERSTWA I SZLACHTY NA ŚWIECIE, A PRZEDE WSZYSTKIM RYCERSKICH - SZLACHETNYCH ZACHOWAŃ W KONTAKTACH MIĘDZYLUDZKICH ORAZ NADAWANIE I POTWIERDZANIE SZLACHECTWA TRADYCJI POLSKO-TATARSKIEJ I TYTUŁÓW SZLACHECKICH;
 2. PODTRZYMYWANIE I KRZEWIENIE PATRIOTYZMU I UŻYTECZNEGO ZAANGAŻOWANIA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA;
 3. INTEGRACJA I STWARZANIE WARUNKÓW DO WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKA CZŁONKÓW BRACTWA, W RAMACH BRACTWA ORAZ ZA POŚREDNICTWEM UROCZYSTOŚCI, WYRÓŻNIEŃ I INNYCH INICJATYW;
 4. ROZWIJANIE ZROZUMIENIA, KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY POMIĘDZY NARODAMI, SPOŁECZNOŚCIAMI, ŚRODOWISKAMI I POJEDYNCZYMI OSOBAMI;
 5. AFIRMOWANIE HUMANIZMU, SZLACHETNOŚCI, MIŁOŚCI I INNYCH UNIWERSALNYCH WARTOŚCI OGÓLNOLUDZKICH;
 6. NAGRADZANIE ZASŁUG NA WSZYSTKICH POLACH AKTYWNOŚCI W DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ BRACTWA ORAZ SPOŁECZEŃSTWA. 

Oferta dla Ciebie:

 

Ty również -

jeśli doceniasz wartość patriotyzmu,

właściwego zaangażowania na rzecz

społeczeństwa i tradycji szlacheckich -

możesz wstąpić do Bractwa

i wraz z innymi użytecznie

działać w jego strukturach:

użytecznie dla siebie i społeczeństwa,

a także zorganizować własną Komandorię.


   W tym celu skontaktuj się z dowolnym członkiem Bractwa

lub jego władz naczelnych albo z Wielkim Mistrzem:

tel. 795 143 378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com

 

   Serdecznie zapraszamy.

  
BractwoUżyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562613