bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 

Statut Bractwa

  

 Bractwo

Statut

to najważniejszy dokumentBractwa.

 

Określa podstawy działalności Bractwa,

jego cele, środki i sposoby działania,

jego organy i ich uprawnienia

oraz wszelkie inne kwestie.

 

Poniżej Statut Bractwa,

tekst jednolity - aktualny,

po uchwałach Walnego Zgromadzenia

Bractwa Liderów 18 grudnia 2021 roku, 

zatwierdzony przez Sąd Rejestrowy

(Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie, Sąd Gospodarczy,

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100)

w dniu 6 czerwca 2022 roku. 

Numer KRS: 0000145420  

 

 

Od lewej: pierwsza

strona Statutu Bractwa.  

 

 

STATUT
BRACTWA LIDERÓW

  

TEKST JEDNOLITY

 

AKTUALNY

 

 

Rozdział I


Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Bractwa

 

Art. 1


1. Stowarzyszenie pod nazwą „Bractwo Liderów”, w dalszej części Statutu zwane w skrócie „Bractwem”, jest stowarzyszeniem rycerskim - szlacheckim, zajmującym się podtrzymywaniem i krzewieniem wartości i tradycji rycerskich i szlacheckich oraz patriotyzmu i użytecznego zaangażowania na rzecz społeczeństwa.
2. Bractwo opiera swą działalność na patriotyzmie i społecznym zaangażowaniu członków.

   

Art. 2


1. Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto stołeczne Warszawa.
2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Bractwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

  

Art. 3


   Bractwo działa zgodnie ze swym Statutem i porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104; wraz ze zmianami).

   

Art. 4


   Bractwo posiada osobowość prawną.

 

Art. 5


1. Bractwo może tworzyć oddziały terenowe, zwane Komandoriami.
2. Zasady tworzenia komandorii oraz innych struktur wewnętrznych Bractwa określają dalsze przepisy niniejszego Statutu i regulaminy wydane przez władze Bractwa.

   

Art. 6


   Bractwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym  lub podobnym profilu działania.

   

Art. 7


1. Symbolem Bractwa jest wizerunek orła, widniejący na pomniku polskich bohaterów wojennych w Kolonii Zbędowice koło Kazimierza Dolnego.
2. Nad głową tego orła umieszczona jest korona w kolorze złotym, będąca nawiązaniem do postaci króla Polski Władysława Jagiełły, który osiedlił w Królestwie Polskim wielu zasłużonych wojowników tatarskich, oraz króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, który ustanowił Order Św. Stanisława.
3. Bractwo ma prawo używania pieczęci z symbolem Bractwa oraz innych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i historycznymi tradycjami.

   

Rozdział II


Cele i środki działania Bractwa

   

Art. 8


   Celem Bractwa jest:
1. podtrzymywanie i krzewienie wartości i tradycji rycerstwa i szlachty na świecie, a przede wszystkim rycerskich – szlachetnych zachowań w kontaktach międzyludzkich oraz nadawanie i potwierdzanie szlachectwa Tradycji Polsko-Tatarskiej i tytułów szlacheckich;
2. podtrzymywanie i krzewienie patriotyzmu i użytecznego zaangażowania na rzecz społeczeństwa;
3. integracja i stwarzanie warunków do współpracy środowiska członków Bractwa, w ramach Bractwa oraz za pośrednictwem uroczystości, wyróżnień i innych inicjatyw;
4. rozwijanie zrozumienia, kontaktów i współpracy pomiędzy narodami, społecznościami,  środowiskami i pojedynczymi osobami;
5. afirmowanie humanizmu, szlachetności, miłości i innych uniwersalnych wartości ogólnoludzkich;
6. nagradzanie zasług na wszystkich polach aktywności w działalności na rzecz Bractwa oraz społeczeństwa;

7. pomaganie instytucjom, innym organizacjom oraz obywatelom i ich wspólnotom w zakresie zapewniania pokoju, zgody, dobra, sprawiedliwości i harmonii współżycia społecznego - poprzez występowanie w razie potrzeby na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego wobec władz, urzedów, sądów i innych instytucji.  

   

Art. 9


   Bractwo realizuje swoje cele przez:
1. upowszechnianie celów Bractwa w społeczeństwie;
2. upowszechnianie wartości i tradycji rycerskich i szlacheckich oraz patriotyzmu  i użytecznego zaangażowania na rzecz społeczeństwa;
3. nadawanie i potwierdzanie odznaczeń i wyróżnień Bractwa, wymienionych w art. 26, 27 i 28, szlachectwa Tradycji Polsko-Tatarskiej i tytułów szlacheckich, wymienionych w art. 30 i 31, oraz stopni organizacyjnych Bractwa, wymienionych w art. 32;
4. podejmowanie i prowadzenie działań integrujących członków Bractwa i jego sympatyków poprzez aktywność patriotyczną, kulturalną, społeczną i rekreacyjną;
5. promowanie Bractwa, jego działalności i poszczególnych komandorii poprzez udział delegacji Bractwa i komandorii w różnych uroczystościach, zwłaszcza patriotycznych;
6. popieranie działalności członków Bractwa w użytecznej i właściwej działalności społecznej w innych organizacjach, zwłaszcza kombatanckich i patriotycznych;
7. tworzenie materialnych podstaw i możliwości realizacji celów statutowych Bractwa, zwłaszcza gromadzenie środków finansowych;
8. działalność informacyjną i wydawniczą;

9.  udzielenie pomocy wszelkim instytucjom, innym organizacjom oraz obywatelom w zakresie poszanowania wolności i sprawiedliwości, współdziałania, dialogu społecznego oraz umacniania uprawnień obywateli i ich wspólnot, zgodnie z treścią Preambuły Konstytucji RP.


Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki

   

Art. 10


   Członkowie Bractwa dzielą się na:
   a) członków zwyczajnych;
   b) członków honorowych;
   c) członków wspierających.

   

Art. 11


1. Członkiem zwyczajnym Bractwa może być cechująca się prawością charakteru i skromnością osoba fizyczna pełnoletnia, zamieszkała w kraju lub za granicą, legitymująca się Patentem Szlacheckim Tradycji Polsko-Tatarskiej lub która udowodni szlachectwo innym dokumentem.
2. W wyjątkowym przypadku, za wyrażoną na piśmie zgodą Wielkiego Mistrza, członkiem zwyczajnym Bractwa może być osoba fizyczna niepełnoletnia.
3. Członkostwo zwyczajne powstaje po spełnieniu następujących warunków:
   a)  opłaceniu przez kandydata składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy;
   b) przekazaniu Wielkiemu Mistrzowi Bractwa kopii dowodu opłacenia składki oraz pisemnej deklaracji kandydata, z pisemnymi rekomendacjami na niej innego członka Bractwa oraz komandora tej komandorii, do której kandydat jest przyjmowany;
   c) pisemnej akceptacji kandydata na członka Bractwa przez Wielkiego Mistrza Bractwa poprzez złożenie podpisu na otrzymanej deklaracji kandydata w rubryce „Zatwierdzam”.
4. W przypadku braku akceptacji kandydata na członka Bractwa przez Wielkiego Mistrza wpłacona przez kandydata składka zostaje mu niezwłocznie zwrócona.
5. Członkom zwyczajnym Bractwa wyznacza się, liczony od dnia przekazania deklaracji członkowskiej, okres jednego roku na otrzymanie Patentu Szlacheckiego Tradycji Polsko-Tatarskiej lub udowodnienie szlachectwa innym dokumentem.
6. Członek zwyczajny ma wszystkie prawa czynne i bierne w zakresie statutowej działalności Bractwa.
7. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
   a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Bractwa;
   b) czynnego udziału w realizacji celów Bractwa;
   c) opłacania składek członkowskich;
   d) udziału – w miarę posiadanych możliwości – w dwóch głównych dorocznych
       uroczystościach Bractwa, o których mowa w art. 17 pkt.1-3.
8. Składka członkowska wpłacana jest na bankowe konto Bractwa.
9. Składka członkowska za dany rok kalendarzowy opłacana jest do końca tego roku kalendarzowego, a w przypadku udziału członka jako delegata w Walnym Zgromadzeniu do dnia poprzedzającego termin Walnego Zgromadzenia, zaś w przypadku otrzymania przez członka jakichkolwiek wyróżnień (odznaczeń, szlachectwa i tytułów szlacheckich, a także stopni organizacyjnych Bractwa) do dnia poprzedzającego otrzymanie wyróżnienia.
10. W przypadku pełnienia przez członka Bractwa funkcji w naczelnych władzach Bractwa składkę członkowską opłaca on za dany rok kalendarzowy do końca poprzedniego roku kalendarzowego.
11. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
   a) śmierci członka;
   b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
   c) skreślenia przez władze Bractwa, za niepłacenie składek przez okres 1 roku;
   d) skreślenia przez władze Bractwa, w przypadku niewykonania obowiązku
       wymienionego w punkcie 5;
   e) wykluczenia przez władze Bractwa za przewinienia, określone w art. 24 punkt 2.

   

Art. 12


1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, posiadająca wymierne zasługi w dziedzinie realizacji celów Bractwa, określonych w rozdziale II Statutu.
2. Godność członka honorowego Bractwa przyznaje Kapituła Główna Bractwa.
3. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
   a) śmierci członka;
   b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
   c) wykluczenia przez władze Bractwa za przewinienia, określone w art. 24 punkt 2.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
5. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia z prawem głosu stanowionego.
6. Statutowy tytuł Pierwszego Członka Honorowego zachowuje pośmiertnie założyciel Bractwa, pierwszy Wielki Mistrz Bractwa, Zdzisław Władysław Wielki Książę Andrysewicz.

   

Art. 13


1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, świadcząca na rzecz Bractwa pomoc organizacyjną, programową lub materialną.
2. Godność członka wspierającego Bractwa przyznaje Kapituła Główna Bractwa.
7. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
   a) śmierci członka lub zakończenia działalności (w przypadku osoby prawnej);
   b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
   c) wykluczenia przez władze Bractwa za przewinienia, określone w art. 24 punkt 2.
8. Członek wspierający posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia z prawem głosu stanowionego.
3. Członek wspierający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

   

Art. 14


1. Bractwo nie uznaje żadnych uprzedzeń rasowych, religijnych, narodowych czy etnicznych.
2. Bractwo traktuje mężczyzn i kobiety z równymi prawami i równą odpowiedzialnością  we wszystkich sprawach statutowych i organizacyjnych Bractwa.

   

Art. 15


   Członkowie Bractwa mają prawo należeć do partii politycznych oraz do innych stowarzyszeń i organizacji.

 

Art. 16


1. W trakcie uroczystości Bractwa i uroczystości innych organizacji członek Bractwa ma prawo nosić strój organizacyjny Bractwa w postaci płaszcza rycerskiego.
2. Członkowie Bractwa płci męskiej noszą płaszcz organizacyjny narzucony na garnitur lub mundur.
3. Strojem organizacyjnym Bractwa jest płaszcz rycerski w formie peleryny w kolorze czerwonym z podbitką i kołnierzem w kolorze białym, z emblematem Bractwa po lewej przedniej stronie (na wysokości serca) i emblematem macierzystej Komandorii po prawej przedniej stronie oraz własnym herbem z tyłu (na plecach).
4. Strój organizacyjny Bractwa jest uroczyście wręczany - narzucany na ramiona członka przez Wielkiego Mistrza lub upoważnione przez niego osoby w trakcie jednej z uroczystości Bractwa.
5. Członkowie Bractwa mają prawo do noszenia na uroczystościach Bractwa i uroczystościach innych organizacji historycznego munduru według wzoru obowiązującego w Wojsku Polskim w okresie 1918-1939, o którym mowa w art. 32.

   

Art. 17


1. Członkowie Bractwa są zobowiązani do udziału – w miarę posiadanych możliwości – w dorocznej uroczystości patriotycznej Bractwa w Kolonii Zbędowice w Gminie Kazimierz Dolny.
2. Uroczystość patriotyczna w Kolonii Zbędowice w Gminie Kazimierz Dolny odbywa się na znajdującym się tam cmentarzu polskich bohaterów wojennych w terminie podanym przez Wielkiego Mistrza, pod pomnikiem polskich bohaterów wojennych, na którym widnieje wizerunek orła - symbol Bractwa (art. 7).
3. Inne uroczystości Bractwa mogą być organizowane w każdym czasie.
4. Uroczystości Bractwa zwołuje Wielki Mistrz Bractwa. Zainteresowani członkowie Bractwa powinni być o tym powiadomieni co najmniej 14 dni przed terminem uroczystości. Udział członka Bractwa w uroczystości wymaga w każdym przypadku potwierdzenia obecności.
5. Podczas uroczystości Bractwa Wielki Mistrz Bractwa dokonuje pasowania członków Bractwa oraz wręcza im stosowne dokumenty (Patenty szlacheckie Tradycji Polsko-Tatarskiej, dekrety, akty nominacyjne i legitymacje stopni).

 

Art. 18


1. Językiem oficjalnym w Bractwie jest język polski.
2. Dla członków Bractwa, którzy nie znają języka polskiego, podczas uroczystości Bractwa, a także przed władzami naczelnymi Bractwa zapewniana jest obsługa tłumacza.


Rozdział IV


Władze Bractwa

  

Art. 19


1. Najwyższą władzą Bractwa jest Walne Zgromadzenie członków Bractwa, zwane statutowo Zgromadzeniem Bractwa.
2. Do zadań Zgromadzenia Bractwa należy zwłaszcza:
   a) uchwalanie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Bractwa;
   b) wybór członków naczelnych władz Bractwa (Kapituły Głównej, Głównej Komisji
       Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego);
   c) uchwalanie zmian w Statucie;
   d) określanie głównych kierunków działalności Bractwa;
   e) ocena działalności Bractwa, zwłaszcza jego władz naczelnych;
    f) wykluczanie członków z Bractwa;
   g) odwoływanie członków naczelnych władz Bractwa (Kapituły Głównej, Głównej Komisji
       Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego) przed upływem kadencji.
3. Zgromadzenie Bractwa, wybierając (i odwołując przed upływem kadencji) członków naczelnych władz Bractwa, opiera się na desygnacjach lub rekomendacjach personalnych Wielkiego Mistrza Bractwa.
4. Zgromadzenie Bractwa odbywa się co najmniej raz na sześć lat, ale może być zwoływane w każdym terminie przez Kapitułę Główną Bractwa.
5. Zgromadzenie Bractwa wyraża swoją wolę w trybie uchwały podjętej na piśmie, na podstawie głosowania według zasad wskazanych w regulaminie obrad.
6. Obrady i uchwały Zgromadzenia Bractwa są ważne, jeżeli uczestniczy w nich:
   a) co najmniej 50 % członków zwyczajnych Bractwa w pierwszym terminie lub
   b) co najmniej 15 członków zwyczajnych Bractwa w drugim terminie.
7. Zawiadomienie członków o terminie Zgromadzenia Bractwa musi być wysłane na co najmniej 14 dni przed terminem obrad.
8. Przez drugi termin należy rozumieć różnicę opóźnienia o co najmniej 1 godzinę w czasie rozpoczęcia obrad w stosunku do obrad w pierwszym terminie.
9. Zgromadzenie Bractwa otwiera i przewodniczy mu, do czasu zatwierdzenia regulaminu obrad i wyboru przewodniczącego, Wielki Mistrz lub wskazany przez niego członek Bractwa, a w przypadku ich braku najstarszy wiekiem obecny na Zgromadzeniu członek naczelnych władz Bractwa.
10. Jeśli łączna ilość członków zwyczajnych i honorowych Bractwa przekroczy liczbę 100, Zgromadzenie Bractwa odbywa się z udziałem delegatów wyłonionych w proporcji i trybie określonych wcześniejszą uchwałą Kapituły Polskiej. W takim przypadku delegatami z urzędu są także wszyscy członkowie władz naczelnych Bractwa, komandorzy komandorii oraz członkowie honorowi Bractwa.

   

Art. 20


1. Naczelnym władzami Bractwa są:
   a) Kapituła Główna i jej Zarząd Główny, rozumiany jako Zarząd Główny Bractwa;
   b) Główna Komisja Rewizyjna;
   c) Główny Sąd Honorowy.
2. Kadencja wszystkich naczelnych władz Bractwa trwa 6 lat kalendarzowych, liczonych pomiędzy właściwymi terminami zebrań wyborczych Zgromadzeń Bractwa.
3. Wybór władz i podejmowanie uchwał przez władze Bractwa dokonywane jest w głosowaniu jawnym, chyba że Zgromadzenie Bractwa podejmie inną uchwałę.


Art. 21


1. Kapituła Główna składa się z 8 osób i wybiera spośród siebie (jeśli nie dokona tego Zgromadzenie Bractwa) - na podstawie desygnacji lub rekomendacji Wielkiego Mistrza Bractwa – osoby do pełnienia następujących funkcji:
   a) Wielki Mistrz Bractwa;
   b) Wielki Kanclerz Bractwa;
   c) Wielki Skarbnik Bractwa;
   d) Wielki Marszałek Bractwa;
   e) Wielki Rektor Bractwa;
   f) Wielki Mincerz Bractwa;
   g) Wielki Komandor Bractwa;
   h) Wielki Admirał Bractwa.
2. Osoby pełniące funkcje określone w punkcie 1 i podpunktach a), b) i c) stanowią Zarząd Główny Kapituły Głównej, który statutowo rozumiany jest jako Zarząd Główny Bractwa.
3. Do zadań i kompetencji Kapituły Głównej należy zwłaszcza:
   a) realizacja statutowych celów i zadań Bractwa;
   b) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków;
   c) tworzenie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych;
   d) organizowanie komandorii terenowych;
   e) zwoływanie Zgromadzeń Bractwa;
    f) reprezentowanie Bractwa na zewnątrz;
   g) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, związanych z bieżącym
       zarządzaniem Bractwem, w tym uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
   h) rekomendowanie kandydatów do odznaczeń Świętego Stanisława;
    i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Bractwa.
4. Do zadań i kompetencji Zarządu Głównego Kapituły Głównej jako Zarządu Głównego Bractwa należy wykonywanie uchwał władz naczelnych Bractwa.
5. Kapitułę Główną reprezentują na zewnątrz:
    a) we wszystkich sprawach – Wielki Mistrz Bractwa, a w razie jego nieobecności
        Wielki Kanclerz Bractwa lub Wielki Skarbnik Bractwa;
    b) w sprawach merytorycznych – funkcyjni członkowie Kapituły Polskiej za zgodą Wielkiego Mistrza.
6. Każdy członek Kapituły Głównej ma prawo - za pisemną zgodą Wielkiego Mistrza - powoływania dla celów specjalnych, określonych w regulaminie, społecznych komitetów, pełniących rolę pomocniczą wobec Kapituły Głównej.
7. Szczegółowy zakres kompetencji Kapituły Głównej i jej poszczególnych członków może określić regulamin wewnętrzny, przyjęty przez Kapitułę Główną i zatwierdzony przez Zgromadzenie Bractwa.
8. Kapituła Główna i Zarząd Główny podejmują decyzje w trybie uchwały przy obecności co najmniej 50 % członków  zwykłą większością głosów;

9. Wielki Mistrz może powołać społeczny komitet pod nazwą krajowy sąd obywatelski, pełniący rolę pomocniczą wobec Kapituły Głównej Bractwa, skupiający członków Bractwa posiadających tytuł honorowy sędziego pokoju, w celu koordynowania i nadzorowania ich społecznej działalności dla zapewnienia pokoju, zgody, dobra, sprawiedlwiosci i harmonii współżycia społecznego, dialogu społecznego oraz umacniania uprawnień obywateli i ich wspólnot. 

   

Art. 22


1. Wielki Mistrz Bractwa wprowadza w życie wszystkie uchwały Kapituły Polskiej i Zgromadzenia Bractwa. Przygotowuje i realizuje budżet Kapituły Głównej.
2. Wielki Mistrz Bractwa prowadzi Kancelarię Kapituły. Jest jedynym kustoszem Pieczęci Kapituły Głównej i Pieczęci Wielkiego Mistrza. Jest archiwistą w zakresie dokumentów rejestracyjnych i bankowych Bractwa oraz dokumentów personalnych członków Bractwa.
3. Wielki Mistrz Bractwa podpisuje wszystkie dokumenty wydane przez Kapitułę Główną.
4. Wielki Mistrz Bractwa realizując swe zadania wydaje dekrety, patenty, akty nominacyjne i legitymacje oraz przewodniczy posiedzeniom naczelnych władz Bractwa.
5. Do zadań i kompetencji Wielkiego Mistrza należą zwłaszcza:
   a) podpisywanie dekretów o przyznaniu odznaczeń i wyróżnień Bractwa, wymienionych w art. 26, 27 i 28;

   b) nadawanie i potwierdzanie szlachectwa Tradycji Polsko-Tatarskiej poprzez podpisywanie patentów szlacheckich,

       o których mowa w art. 31;
   c) nadawanie i potwierdzanie tytułów szlacheckich, wymienionych w art. 30;
   d) nadawanie stopni organizacyjnych Bractwa, o których mowa w art. 32.  
6. W przypadku abdykacji lub na wypadek śmierci Wielki Mistrz może wyznaczyć swego następcę.
 

Art. 23


1. Główna Komisja Rewizyjna Bractwa składa się z 3 osób (przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących), wybieranych imiennie przez Zgromadzenie Bractwa.
2. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie przynajmniej raz w okresie kadencji kontroli całokształtu działalności Bractwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.

   

Art. 24


1. Główny Sąd Honorowy Bractwa składa się z 3 osób (przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących), wybieranych imiennie przez Zgromadzenie Bractwa.
2. Główny Sąd Honorowy rozpatruje sprawy dyscyplinarne o naruszenie przez członka Bractwa zasad statutowych Bractwa, regulaminów i uchwał władz Bractwa, popełnienia czynu na szkodę Bractwa lub jego członków, naruszenia zasad etyki, honoru albo współżycia społecznego wobec członków Bractwa.
3. Główny Sąd Honorowy może orzec następujące kary:
   a) upomnienie,
   b) nagana,
   c) okresowy zakaz pełnienia funkcji we władzach Bractwa,
   d) wykluczenie z Bractwa.
4. Orzeczenie wykluczenia z Bractwa przez Główny Sąd Honorowy podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Bractwa.

   

Art. 25


   W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków władz naczelnych Bractwa są one upoważnione do uzupełnienia składu poprzez dokooptowanie w drodze mianowania przez Wielkiego Mistrza, jeżeli wakaty nie stanowią więcej, niż 1/3 liczby członków danego organu władzy.

 

Rozdział V


Odznaczenia, wyróżnienia, tytuły i stopnie organizacyjne Bractwa

 

Art. 26


   Wielki Mistrz Bractwa może przyznawać Order Św. Stanisława, Krzyż Zasługi Bractwa oraz inne odznaczenia i wyróżnienia Bractwa osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom i organizacjom zasłużonym w realizacji celów Bractwa i dla Bractwa.

 

Art. 27


1. Order Św. Stanisława przyznawany jest przez Wielkiego Mistrza Bractwa członkom Bractwa w następujących czterech klasach:
   Klasa I - Wielka Wstęga i Wielki Krzyż Orderu – GCStS;
   Klasa II – Krzyż Komandorski z Gwiazdą – CSStS;
   Klasa III – Krzyż Oficerski – OCStS;
   Klasa IV – Krzyż Kawalerski – KCStS.
2. Za szczególne zasługi Wielki Mistrz Bractwa przyznaje Wielki Łańcuch Orderu – GCCSŁS, który z tytułu funkcji przyznawany jest Wielkiemu Mistrzowi Bractwa przez Kapitułę Główną Bractwa.
3. W szczególnych przypadkach Order Św. Stanisława może być przyznany osobom nie będącym członkami Bractwa, a posiadającym wybitne zasługi dla społeczeństwa w innych dziedzinach, niż działalność w Bractwie.


Art. 28


   Za szczególne zasługi dla Bractwa przyznawany jest Krzyż Zasługi Bractwa:  
1. Złoty Krzyż Zasługi Bractwa Liderów;
2. Srebrny Krzyż Zasługi Bractwa Liderów; 
3. Brązowy Krzyż Zasługi Bractwa Liderów.

   

Art. 29


   Order Św. Stanisława, Krzyże Zasługi Bractwa i inne odznaczenia Bractwa przyznawane są przez Wielkiego Mistrza Bractwa poprzez wydanie dekretu i wręczenie go (wraz z przyznanym wyróżnieniem) na jednej z uroczystości Bractwa.

   

Art. 30


1 . Wielki Mistrz Bractwa ma prawo do nadania i potwierdzania członkom Bractwa szlachectwa Tradycji Polsko-Tatarskiej oraz następujących tytułów szlacheckich:
   a) tytuł Księcia;
   b) tytuł Margrabiego;
   c) tytuł Hrabiego;
   d) tytuł Wicehrabiego;
   e) tytuł Barona;
   f) tytuł Kawalera (Szlachcica).
2. Nadane tytuły, o których mowa w punkcie 1, mogą być unieważnione przez Wielkiego Mistrza Bractwa w wyjątkowych przypadkach (ostentacyjnego wystąpienia członka z Bractwa, skreślenia lub wykluczenia z Bractwa, zwłaszcza za działanie na szkodę Bractwa).
3. Tytuł Wielkiego Księcia przyznawany jest przez Kapitułę Główną Bractwa z tytułu funkcji Wielkiemu Mistrzowi Bractwa, a ponadto może być przyznany przez Wielkiego Mistrza Bractwa głowie państwa, głowie kościoła  lub szczególnie zasłużonym osobom.
4. Nadane tytuły, o których mowa w punkcie 1, są tytułami dziedzicznymi.

   

Art. 31


   Szlachectwo Tradycji Polsko-Tatarskiej otrzymuje ten członek Bractwa, który na podstawie stosownej deklaracji zostanie zaakceptowany przez Wielkiego Mistrza Bractwa i na wyznaczonej do tego celu uroczystości uzyska dokument fakt ten potwierdzający (Patent Szlachecki Tradycji Polsko-Tatarskiej) oraz będzie pasowany przez Wielkiego Mistrza Bractwa lub upoważnioną przez niego osobę z rodu władców lub rodzin głów państw.

   

Art. 32


1. Nawiązując do historycznych tradycji członkom Bractwa, którzy otrzymają Patent Szlachecki Tradycji Polsko-Tatarskiej lub udowodnią szlachectwo innym dokumentem, Wielki Mistrz Bractwa może przyznawać stopnie organizacyjne Bractwa.
2. Stopnie te Wielkiemu Mistrzowi Bractwa przyznaje Kapituła Główna Bractwa.
3. Nazwy i oznaczenia tych stopni organizacyjnych Bractwa wzorowane są na historycznych stopniach obowiązujących w Wojsku Polskim w okresie 1918-1939.
4. Przywołując te stopnie organizacyjne Bractwa należy każdorazowo po podaniu stopnia podawać inicjały BL (skrót nazwy: Bractwo Liderów).
5. Potwierdzeniem przyznanego stopnia organizacyjnego Bractwa są: akt nominacyjny  i legitymacja, podpisane i uroczyście wręczone członkowi Bractwa przez Wielkiego Mistrza Bractwa. Odnośny akt nominacyjny i legitymację dla Wielkiego Mistrza Bractwa podpisuje w imieniu Kapituły Głównej Wielki Kanclerz Bractwa.
6. Oznaczeniem stopni organizacyjnych Bractwa są naramienniki według historycznych wzorów obowiązujących w Wojsku Polskim w okresie 1918-1939 (z wyjątkiem stopni podporucznika, porucznika i kapitana, które oznaczane są według historycznych wzorów po 1945 roku), noszone przez członków Bractwa na mundurze według historycznego wzoru obowiązującego w Wojsku Polskim w okresie 1918-1939.
7. Na mundurze, o którym mowa w art. 16 pkt 5 i art. 32 pkt 6, muszą być naszyte znaki identyfikacyjne Bractwa:
   a) emblemat Bractwa na lewym ramieniu,
   b) emblemat macierzystej Komandorii na prawym ramieniu,
   c) herb członka Bractwa na prawej piersi.
8. Przyznane członkowi Bractwa stopnie organizacyjne Bractwa mogą być unieważnione przez Wielkiego Mistrza Bractwa w wyjątkowych przypadkach (ostentacyjnego wystąpienia członka z Bractwa, skreślenia lub wykluczenia z Bractwa, zwłaszcza za działanie na szkodę Bractwa).

9. Wielki Mistrz może wybranym członkom Bractwa przyznawać tytuł honorowy sędziego pokoju, z zadaniem społecznego występowania przez nich do instytucji, urzędów i innych organizacji i pomagania im w razie potrzeby w zakresie działania na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu polskiego (i innych narodów) w celu zapewnienia pokoju, zgody, dobra, sprawiedliwości i harmonii współżycia społecznego, dialogu społecznego oraz umacniania uprawnień obywateli i ich wspólnot (zgodnie z treścią Preambuły oraz art. 12 Konstytucji RP). 

   

Rozdział VI


Komandorie Bractwa

 

Art. 33


1. Wielki Mistrz powołuje i rozwiązuje podstawowe jednostki organizacyjne Bractwa w postaci komandorii.
2. Komandoria może być powołana, jeżeli w jednym miejscu – regionie lub miejscowości mieszka 6 lub więcej członków Bractwa.
3. Komandoria może być również powołana w celu zrzeszania osób mieszkających w różnych regionach, ale połączonych zainteresowaniami, wspólną przeszłością, np. zawodową, albo innymi związkami.
4. Komandoria tworzona jest na wniosek członka zwyczajnego Bractwa, zamieszkującego teren przewidziany dla działalności Komandorii.
5. Dekret o powołaniu Komandorii z określeniem jej nazwy wręczany jest uroczyście Komandorowi Komandorii przez Wielkiego Mistrza w trakcie jednej z uroczystości Bractwa.

   

Art. 34


1. Komandoria prowadzi działalność zgodnie ze Statutem i wytycznymi władz Bractwa.
2. Komandorią kieruje Zarząd Komandorii, powoływany przez Wielkiego Mistrza Bractwa na wniosek Komandora Komandorii.
3. Uchwały Zarządu Komandorii zapadają zwykłą większością głosów.
4. Zarząd Komandorii przedkłada na piśmie do końca roku poprzedniego Kapitule Głównej Bractwa ramowy plan działalności swej Komandorii na dany rok kalendarzowy, a w pierwszym miesiącu kolejnego roku ramowe sprawozdanie z tej działalności.

   

Art. 35


1. W skład Zarządu Komandorii wchodzą:
   a) Komandor Komandorii;
   b) Kanclerz Komandorii;
   c) Marszałek Komandorii;
   d) Mincerz Komandorii;
   e) Rektor Komandorii;
   f) Skarbnik Komandorii.
2. Do reprezentowania Komandorii na zewnątrz upoważnieni są: Komandor Komandorii i Kanclerz Komandorii.


Rozdział VII


Fundusze i majątek Bractwa

   

Art. 36


   Majątek Bractwa stanowią nieruchomości oraz fundusze, a składa się ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.

   

Art. 37


   Do reprezentowania Bractwa oraz do zaciągania zobowiązań finansowych uprawnieni są działający łącznie: Wielki Mistrz Bractwa i Wielki Skarbnik Bractwa lub Wielki Mistrz Bractwa i Wielki Kanclerz Bractwa.

   

Art. 38


   W sprawach podjętych zobowiązań majątkowych i finansowych upoważnione osoby informują Kapitułę Główną na jej najbliższym posiedzeniu.

   

Art. 39


1. Bractwo nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Fundusze Bractwa są przeznaczane na bieżące pokrywanie kosztów działalności statutowej Bractwa, zwłaszcza na pokrywanie kosztów prowadzenia działalności biurowej i korespondencji, prowadzenia strony internetowej Bractwa oraz na publikacje informacyjne Bractwa.

  

Art. 40
 

   Koszty strojów organizacyjnych, emblematów, mundurów, wyróżnień oraz ich potwierdzeń, a także koszty dojazdu i udziału w uroczystościach Bractwa pokrywa indywidualnie zainteresowany członek Bractwa z własnych środków.


Rozdział VIII


Postanowienia końcowe

 

Art. 41


   Wszystkie zmiany w Statucie oraz rozwiązanie lub likwidacja Bractwa mogą być dokonane wyłącznie przez Zgromadzenie Bractwa w trybie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

 

Art. 42


   Wszelkie sprawy sporne, wymagające rozstrzygnięć nie uregulowanych w niniejszym Statucie, podlegają orzeczeniom sądu powszechnego właściwego dla siedziby Bractwa.

   


 

  Oferta dla Ciebie:

 

Ty również -

jeśli doceniasz wartość patriotyzmu,

właściwego zaangażowania na rzecz

społeczeństwa i tradycji szlacheckich -

możesz wstąpić do Bractwa

i wraz z innymi użytecznie

działać w jego strukturach:

użytecznie dla siebie i społeczeństwa,

a także zorganizować własną Komandorię.


   W tym celu skontaktuj się z dowolnym członkiem Bractwa

lub jego władz naczelnych albo z Wielkim Mistrzem:

tel. 795 143 378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com

 

   Serdecznie zapraszamy.

BractwoUżyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562628