bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 

Konto bankowe
Bractwa Liderów

PKiN

 

 

Podane niżej konto bankowe
Bractwa Liderów
służy - zgodnie z postanowieniami Statutu -

wyłącznie do wpłacania składki członkowskiej.


Nie należy na nie wpłacać żadnych innych kwot.


Bliższe informacje podane są dalej.

Bractwo 
 Pekao

 

Konto bankowe Bractwa prowadzone jest przez

Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie,

ul. Grzybowska 53/57 (KRS 000014843).

Warszawa

KONTO BANKOWE BRACTWA
(do wpłacania składki członkowskiej):

 

Bractwo Liderów
04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247


numer konta:

10 1240 1095 1111 0010 6135 1313

   UWAGA: Wpłaty na wskazane konto dokonywane mogą być zarówno w Polsce (w PLN), jak i na całym świecie (w dowolnej walucie).  

 

   Dane do przelewów zagranicznych na to konto:


                   BIC – SWIFT:     PKOPPLPWXXX
                   IBAN:                PL 10 1240 1095 1111 0010 6135 1313  

 

 

   Przy wpłacie na dowodzie wpłaty należy podać swoje dane oraz tytuł wpłaty, na przykład:

składka członkowska za rok 2020.

 

   Wysokość składki członkowskiej: aktualnie (od 2022 roku) wynosi 200 zł za rok kalendarzowy.


   Wszystkim zainteresowanym życzymy pełnej satysfakcji z korzystania z tego konta.

 

   Poniżej podajemy podstawowe informacje na temat składki członkowskiej i zasad jej wpłacania.

 

 

Składka członkowska Bractwa

 

   Wpłaty tylko składki członkowskiej: zgodnie z art. 11 pkt 8 Statutu na konto bankowe wpłacana jest tylko składka członkowska Bractwa.
 
   Na konto bankowe Bractwa nie należy wpłacać żadnych innych kwot: zgodnie z art. 40 Statutu koszty strojów organizacyjnych, emblematów, mundurów, wyróżnień oraz ich potwierdzeń, a także koszty dojazdu i udziału w uroczystościach Bractwa zainteresowany członek Bractwa pokrywa indywidualnie z własnych środków i nie angażuje do tego Bractwa, a tym bardziej nie może wykorzystywać do tego celu konta bankowego Bractwa.

 

   Darowizny: oprócz składki członkowskiej na konto bankowe Bractwa można wpłacać jedynie (zgodnie ze Statutem Bractwa) darowizny, przy czym na dowodzie wpłaty należy określić tytuł wpłaty: darowizna.


   Jednak zgodnie ze znaczeniem tego słowa darowizna jest dobrowolną ofiarą - darem i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań. W związku z tym po wpłacie darozwiny wpłacający nie powinien i nie może żądać od Bractwa i jego przedstawicieli spełnienia jakichkolwiek jego oczekiwań.

 

   Opłacanie składki członkowskiej jest jednym z regulatorów członkostwa w Bractwie. Pozwala bowiem na sprawne ustalenie faktycznego zaangażowania członka i umożliwia niejako automatyczne usuwanie z Bractwa osób, które wstąpiły do niego przypadkiem i bez zastanowienia się, a ich obecność jest organizacyjnym obciążeniem Bractwa.


   Zgodnie z art. 11 pkt 7 ppkt c) Statutu jednym z obowiązków członka Bractwa jest opłacanie składki członkowskiej.

 

   Według art. 11 pkt 3 ppkt a) i b) Statutu opłacenie składki członkowskiej oraz przekazanie Wielkiemu Mistrzowi Bractwa kopii dowodu opłacenia składki jest jednym z warunków przyjęcia do Bractwa.


   Z kolei według art. 11 pkt 11 ppkt c) Statutu członkostwo w Bractwie ustaje na skutek niepłacenia składek za okres 1 roku.

 

   Art. 11 pkt 8 Statutu jednoznacznie określa, jak powinna być wpłacana składka członkowska - na konto bankowe Bractwa.

 

   Z kolei art. 11 pkt 9 Statutu określa zasady i terminy opłacenia składki członkowskiej: Składka członkowska za dany rok kalendarzowy opłacana jest do końca tego roku kalendarzowego, a w przypadku udziału członka jako delegata w Walnym Zgromadzeniu do dnia poprzedzającego termin Walnego Zgromadzenia, zaś w przypadku otrzymania przez członka jakichkolwiek wyróżnień (odznaczeń, szlachectwa i tytułów szlacheckich, a także stopni organizacyjnych Bractwa) do dnia poprzedzającego otrzymanie wyróżnienia.

 

   Warto podkreślić, że wyższe wymogi pod względem opłacenia składki członkowskiej stawiane są członkom władz naczelnych Bractwa. Art. 11 pkt 10 Statutu stanowi bowiem: W przypadku pełnienia przez członka Bractwa funkcji w naczelnych władzach Bractwa składkę członkowską opłaca on za dany rok kalendarzowy do końca poprzedniego roku kalendarzowego.

 

   Wynika z tego, że nawet pod tym względem wyższe wymogi stawiane są osobom, które sprawują władzę w Bractwie. Byłoby ze wszech miar użyteczne pod względem społecznym, gdyby podobne standardy stawiane były osobom sprawującym kierownicze funkcje w różnych instytucjach, zwłaszcza w naszym państwie.

 

   Art. 39 pkt 2 Statutu określa precyzyjnie, na co przeznaczane są składki Bractwa: Fundusze Bractwa są przeznaczane na bieżące pokrywanie kosztów działalności statutowej Bractwa, zwłaszcza na pokrywanie kosztów prowadzenia działalności biurowej i korespondencji, prowadzenia strony internetowej Bractwa oraz na publikacje informacyjne Bractwa.

 

   Z kolei art. 21 pkt 3 ppkt g) określa, kto ustala wysokość składki członkowskiej w Bractwie: Kapituła Polska.

 

   Wysokość składki członkowskiej: aktualnie wynosi 120 zł za rok kalendarzowy.

 

   Uwaga: zgodnie ze sformułowaniami użytymi w statucie (np. art. 11 pkt 9) składka w Bractwie opłacana jest nie za okres jednego roku, lecz za rok kalendarzowy, to znaczy za okres do końca danego roku (inaczej do 31 grudnia danego roku).

     


Oferta dla Ciebie:

 

Ty również -

jeśli doceniasz wartość patriotyzmu,

właściwego zaangażowania na rzecz

społeczeństwa i tradycji szlacheckich -

możesz wstąpić do Bractwa

i wraz z innymi użytecznie

działać w jego strukturach:

użytecznie dla siebie i społeczeństwa,

a także zorganizować własną Komandorię.


   W tym celu skontaktuj się z dowolnym członkiem Bractwa

lub jego władz naczelnych albo z Wielkim Mistrzem:

tel. 795 143 378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com

 

   Serdecznie zapraszamy.

Bractwo Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562595